Yüksek Seçim Kurulu Birimlerinin Kuruluş ve Görevleri ile Personelin Göreve Alınma, Yer Değiştirme, Yükselme, Görevden Uzaklaştırma, Sicil ve Disiplin İşleri Hakkında Genelge

YÜKSEK    SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim  Kurulu Başkanlığından:

Karar No : 260

 

- K A R A R  -

 

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 08/03/2008  tarihli yazıda, aynen; "2009 yılı Mart ayında yapılacak olan Mahalli İdareler  Genel Seçimi hazırlıklarına tüm yurt genelinde başlanılacağından, seçim  işlemlerinin sağlıklı olarak yürütülebilmesini teminen, Kurulumuz  taşra teşkilatında boş bulunan Seçim  Müdürlüğü, Seçim Zabıt Katibi kadroları ile Merkez teşkilatında boş bulunan  (1) bir adet Seçmen Kütüğü Genel Müdür Yardımcısı, Bilgi İşlem Müdürü, Şube  Müdürü, (2) adet Mühendis, Çözümleyici, Şef, Sözleşmeli Çözümleyici ve  Programcı kadrolarının doldurulması gerekmektedir.

Yüksek Seçim Kuruluna Bağlı Birimlerin Kuruluş Ve  Görevleri İle Personelin Göreve Alınma, Yer Değiştirme, Yükselme, Görevden  Uzaklaştırma, Sicil Ve Disiplin İşleri Hakkında Genelge Resmi Gazetenin  30/04/2002 günlü, 24741 sayılı nüshasında, bu genelgede yapılan değişiklik  ise 02/07/2003 günlü, 25156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe  girmişti.

Ancak; aradan geçen süre, genelgede görülen eksiklik  ve günümüz koşulları dikkate alınarak, söz konusu Yüksek Seçim Kuruluna Bağlı  Birimlerin Kuruluş Ve Görevleri İle Personelin Göreve Alınma, Yer Değiştirme,  Yükselme, Görevden Uzaklaştırma, Sicil Ve Disiplin İşleri Hakkında Genelgenin  öncelikle ele alınarak yeniden düzenlenmesi zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca,  münhal bulunan bazı kadroların durumlarına genelgemizde yer verilmemiş  olduğundan, söz konusu genelgenin gerekli görülecek bölümlerinin gerektiğinde  bir komisyon çalışmasından sonra ele alınarak değiştirilmesi ve düzenlenecek  yeni genelgenin yürürlüğe girmesini müteakiben yukarıda belirtilen münhal  kadroların doldurulabilmesi ve uygulamaya ilişkin ilkelerin belirlenmesi  hususunda gerekli Kurul kararının alınmasını takdirlerinize arz ederim.”  denilmiş ve Kurulumuzun 08/03/2008 tarih, 2008/118 sayılı kararı ile  Kurulumuz Başkanvekili Ahmet BAŞPINAR Başkanlığında, Üyeler Hasan ERBİL,  Hüseyin EKEN, Kırdar ÖZSOYLU ve Sadri BOZKURT’tan oluşturulan Komisyon  çalışmasını tamamlayarak konu hakkında düzenlediği raporu ve genelge  taslağını Kurulumuza sunmuş olmakla, konu incelenerek;

 

GEREĞİ  GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

 

Kurulumuzun 08/03/2008 tarihli ve 118 sayılı  kararı ile Yüksek Seçim Kurulu Başkanvekili Ahmet BAŞPINAR Başkanlığında,  Üyeler Hasan ERBİL, Hüseyin EKEN, Kırdar ÖZSOYLU ve Sadri BOZKURT’tan  oluşturulan komisyon çalışmasını tamamlayarak sonrasında rapor ve genelge  taslağı düzenlemiştir.

Düzenlenen ve Kurulumuza sunulan 19/09/2008  tarihli ve 2008/12 sayılı "Komisyon Raporu”nda, aynen;

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri  Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinde yazılı görevleri yerine getirmek üzere  kurulan Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile seçmen kütükleri bürolarının ve  aynı Kanunun 11 inci maddesi gereğince kurulan İdari ve Mali İşler Daire  Başkanlığının kuruluş, görev ve yetkileri ile bağlı birimleri ve birimler  arasındaki ilişkileri düzenlemek, görev tanımları, yetki ve sorumlulukları,  liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel  planlaması esas alınarak Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatı  personelinin göreve alınmaları, yer değiştirmeleri, görevde yükselme ve unvan  değişiklikleri, sicilleri, haklarında disiplin kovuşturması yapılması,  görevden uzaklaştırılmaları ve diğer özlük işlerine ilişkin usul ve esaslar,  daha önceden Yüksek Seçim Kurulunun 24/04/2002 tarih ve 235 sayılı kararı ile  kabul edilerek 30/05/2002 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe  konulan "Yüksek Seçim Kuruluna Bağlı Birimlerin Kuruluş ve Görevleri ile  Personelin Göreve Alınma, Yer Değiştirme, Yükselme, Görevden Uzaklaştırma,  Sicil ve Disiplin İşleri Hakkında Genelge” ile belirlenmiştir.

Ancak, genelgede gerekli görülen değişiklik ve  eksiklikler günümüz koşulları dikkate alınarak, söz konusu genelge  Kurulumuzun 08/03/2008 tarih ve 2008/118 sayılı kararı üzerine ele alınmış ve  Komisyonumuz çalışmasını tamamlamıştır.

Genelgede yer alan düzenlemeler mevcut yasa hükümleri  ile uygulamaya konulmuş olan diğer kurumların genelgelerinden de  faydalanılarak ve ilgili birimlerin görüşleri de alınarak, Komisyon  çalışmamız sonrası düzenlenen ekli genelge taslağı ve çizelgeler  hazırlanmıştır.

Hazırlanan genelge taslağı ile çizelgeler Kurulumuzun  2008/118 sayılı kararı gereği Yüksek Seçim Kuruluna sunulmuştur.”

şeklinde görüş bildirilmiştir.

Kurulumuzun 08/03/2008 tarih, 2008/118 sayılı kararı  ile Kurulumuz Başkanvekili Ahmet BAŞPINAR Başkanlığında, Üyeler Hasan ERBİL,  Hüseyin EKEN, Kırdar ÖZSOYLU ve Sadri BOZKURT’tan oluşturulan Komisyon;  aradan geçen süre, genelgede görülen eksiklik ve günümüz koşulları dikkate  alınarak, söz konusu "Yüksek Seçim Kuruluna Bağlı Birimlerin Kuruluş Ve  Görevleri İle Personelin Göreve Alınma, Yer Değiştirme, Yükselme, Görevden  Uzaklaştırma, Sicil Ve Disiplin İşleri Hakkında Genelge”yi yeniden  düzenleyerek, ekli "Yüksek Seçim Kurulu Birimlerinin Kuruluş ve Görevleri ile  Personelin Göreve Alınma, Yer Değiştirme, Yükselme, Görevden Uzaklaştırma,  Sicil ve Disiplin İşleri Hakkında Genelge”yi hazırlamıştır.

Bu nedenle; Kurulumuzun 24/04/2002 tarih, 235 sayılı  kararı ekinde bulunan "Yüksek Seçim Kuruluna Bağlı Birimlerin Kuruluş Ve  Görevleri İle Personelin Göreve Alınma, Yer Değiştirme, Yükselme, Görevden  Uzaklaştırma, Sicil Ve Disiplin İşleri Hakkında Genelge”nin bütün ek ve  değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılması ve komisyonca yeniden  düzenlenip Kurulumuza sunulan "Yüksek Seçim Kurulu Birimlerinin Kuruluş ve  Görevleri ile Personelin Göreve Alınma, Yer Değiştirme, Yükselme, Görevden  Uzaklaştırma, Sicil ve Disiplin İşleri Hakkında Genelge”nin yürürlüğe  konulması uygun bulunmuştur.

 

S O N U Ç:

Açıklanan nedenle;

1- Kurulumuzun 24/04/2002 tarih, 235 sayılı kararı  ekinde bulunan "Yüksek Seçim Kuruluna Bağlı Birimlerin Kuruluş Ve Görevleri  İle Personelin Göreve Alınma, Yer Değiştirme, Yükselme, Görevden  Uzaklaştırma, Sicil Ve Disiplin İşleri Hakkında Genelge”nin bütün ek ve  değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmasına,

2- Komisyonca yeniden düzenlenip Kurulumuza sunulan ve  Kurulumuzca da uygun görülen "Yüksek Seçim Kurulu Birimlerinin Kuruluş ve  Görevleri ile Personelin Göreve Alınma, Yer Değiştirme, Yükselme, Görevden  Uzaklaştırma, Sicil ve Disiplin İşleri Hakkında Genelge”nin yürürlüğe  konulmasına,

3- Genelgenin yeterli miktarda bastırılarak tüm il ve  ilçe seçim kurulu başkanlıklarına ihtiyaç miktarı kadar gönderilmek üzere Kurulumuz  İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına ve bilgi için Seçmen Kütüğü Genel  Müdürlüğüne gönderilmesine,

4- Karar örneği ve eki genelgenin Resmi Gazetede  yayımlanmasına,

 

25/10/2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 
 
 

Bu site, IdeaSoft® - Akıllı E-ticaret Paketleri ile hazırlanmıştır.