Belediye Meclis Üyesi Adaylarının Bilmesi Gerekenler.

 

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLIK BAŞVURUSU İLE İLGİLİ OLARAK BİLİNMESİ GEREKENLER

Başvuru şartları nelerdir?

Cevap:

Belediye başkanlığına, il genel ve belediye meclisi üyeliğine adaylık başvurusunda bulunacak kimselerin aşağıdaki şartları taşımaları zorunludur(2972 s.K.m.9-2839 s.K.m.11).


-Türk Vatandaşı olmak,


-25 yaşını doldurmuş olmak,


-En az ilkokul mezunu olmak,


-Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak,(Muaf olanlar aday olabilir)


-Kısıtlı olmamak.


-Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,


-Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olmamak,


Affa uğramış olsalar bile:


a)Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkum olmamak,


b)Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının, birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkum olmamak,


c)Terör eylemlerinden mahkum olmamak,


d)Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olmamak.


e)5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53/1-a-b maddesi uyarınca,


-Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tâbi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,


-Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi haklan kullanmaktan,


yasaklanmasına karar verilmemiş olmak.


Adli sicil kaydında sabıkası bulunan aday adaylarının;


a)2972 sayılı Kanunun 9. maddesiyle atıfta bulunulan 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11. maddesi (f) fıkrasında belirtilen suçlardan ve (e) fıkrasında söz edildiği gibi taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanların,


b)Kesinleşmiş cezalarının infazından sonra, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 121 – 122 – 123 – 124. veya 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 13/A maddelerine göre mahkumiyet kararlarına ilişkin olarak ayrı ayrı Memnu Hakların İadesi kararları almaları ve kararın kesinleşme şerhli (açıklamalı),


c)b) Yine, 2972 sayılı Kanunun 9. maddesiyle atıfta bulunulan 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11. maddesinin (f) fıkrasında yazılı suçlardan ve (e) fıkrasında belirtilen taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olup da cezaları ertelenmiş olanların,


d)765 sayılı Türk Ceza Kanununun 95/II. maddesine göre, hüküm tarihinden itibaren beş yıl içinde, başka bir suçtan hüküm giymemiş olduklarını kanıtlayabilmeleri için söz konusu tecilli mahkumiyet kararlarının kesinleşme şerhli (açıklamalı) onaylı birer örneğini,

e)5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca, taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla veya 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11/f maddesinde belirtilen suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların bu cezalarını infaz ettiklerine veya infaz etmiş sayıldıklarına ilişkin belgeyi,


Adaylık Başvurusu Nereye Yapılır?

Cevap:İlçe belediye ve belde belediye meclis üyeliği başvurusu parti ilçe başkanlığına yapılır.

Adaylık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Cevap: İl,ilçe veya belde başkanlıklarından alınacak başvuru formu doldurularak imzalanır ve ekteki evraklarla başvuru yapılır.


Başvuruya eklenecek belgeler nelerdir?

-Adli sicil belgesi(Adaylık için olduğu belirtilmeli)

-Diploma fotokopisi

-Nüfus cüzdan fotokopisi

-Başvuru aidatının yatırıldığına dair dekont

-2 adet vesikalık fotoğraf

-Engelli durumunu belirten belge

 


 

 


 


Bu site, IdeaSoft® - Akıllı E-ticaret Paketleri ile hazırlanmıştır.