Yerel Seçim Takvimi

30 MART 2014 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN MAHALLİ  İDARELER SEÇİMLERİNDE UYGULANACAK

 

S E Çİ M T A KİVİMİ

 

1- İlgili kanunlarda öngörülen bazı süreler, Anayasa ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un verdiği yetkiye dayanılarak kısaltılmıştır (298/Ek 4),

 

2-Bu takvimde geçen "siyasi partiler” kavramından, Yüksek Seçim Kurulunca seçime katılabilecekleri ilan olunan siyasi partiler anla şılır.

 

3-Takvimde son günü gösterilen süreler aksine bir açıklama yoksa, belirtilen gün saat 17.00’de sona erer.

 

4-Seçim takviminin kesintisiz uygulanması gerekmekte olup, resmî tatil günleri de seçim takvimi açısından normal çalışma günleri gibi değerlendirilir.

 

NOT:

 

 

 

 

 

 

 

5- Seçime katılabilecek siyasi partilerin İlçede teşkilatı bulunmaması

 

 

halinde bu takvime göre İlçe seçim kurulunca yapılacak bildirimler

 

 

ve yazışmalar siyasi partinin il başkanlığı, il’de de teşkilatı olmadığı

 

 

takdirde ilgili siyasi partinin genel başkanlığı ile yapılır.

 

 

 

6-  298 sayılı Kanun'un 87. maddesi gereğince, sandık seçmen

 

 

listesinde yazılı seçmenin kimliği, nüfus hüviyet cüzdanı veya kimlik

 

 

tespiti

amacıyla  düzenlenmiş 

ve  Türkiye  Cumhuriyeti

kimlik

 

 

numarasını  taşıyan  resmî  belgelerle  belirlenir  (Hangi  resmî

 

 

belgelerin kimlik belirlenmesinde kabul edileceği, Yüksek Seçim

 

 

Kurulunca seçimlerin başlangıcında tespit ve ilan edilir.). Şu kadar

 

 

ki, belediyeler ile köy ve mahalle muhtarlıklarınca tanzim ve tasdik

 

 

edilen

kimlik  belgeleri  bu  maddenin

uygulanmasında

geçerli

 

 

değildir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ocak 2014

SEÇİMİN BAŞLANGIÇ TARİHİ

(2972/8).

 

 

 

ÇARŞAMBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Mahalli   idareler   Genel   Seçimlerine

ilişkin   parametrelerin

 

2 Ocak 2014

SEÇSİS’ten tanımlanması,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERŞEMBE

2-Seçime katılabilecek siyasi partilerin Yüksek Seçim Kurulunca

 

 

 

 

ilanı (298/14-11).

 

 

 

 

 

 

 

 

1-  Siyasi partilerden mahalli idareler seçimleri için hangi seçim

 

 

çevrelerinde  hangi  usül  ve  esaslarla  aday  tespiti  yapacaklarını

 

 

Yüksek  Seçim  Kuruluna  bildirmelerinin  istenmesi  (2820/37;

 

3 Ocak 2014

2972/10-e),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMA

2- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanması,

 

 

 

3- Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanların kimlik belgelerini

 

 

içeren listelerin Cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS’e

 

 

girilmeye başlanması ve listelerin düzenlenmesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1-Siyasi partilerin, mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını Yüksek Seçim Kuruluna bildirmelerinin son günü (Saat 17.00) (2820/37; 2972/10-e),

 

2-Muhtarlık bölgesi askı listelerinin (Saat 08.00),

 

 

3-Tutuklu  ve  taksirli  suçlardan  hükümlü  askı  listelerinin  (Saat

 

10 Ocak 2014

08.00),

 

 

 

 

 

 

CUMA

güncelleştirilmek üzere İlçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması ve

 

 

itirazların başlaması,

 

 

 

 

 

 

 

4- Yüksek Seçim Kurulunun portal adresi olan www.ysk.gov.tr’de

 

 

bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanması,

 

 

 

5-  Muhtarlık  bölgesi  askı  listelerinin  Seçmen  Kütüğü  Genel

 

 

Müdürlüğünce  DVD  olarak

hazırlanıp,  siyasi

partilerin

İlçe

 

 

ba kanlarına gönderilmek üzere tutanak kar ılığı siyasi partilerin

 

 

genel merkez yetkililerine elden teslimi (298/39).

 

 

 

 

 

 

 

1-Siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslar

 

 

ile aday tespiti yapacaklarının Yüksek Seçim Kurulunca ilgili İlçe

 

 

seçim kurullarına ulaştırılmak üzere il seçim kurullarına bildirilmesi,

 

 

2-Siyasi partilerden hangilerinin, hangi seçim çevrelerinde önseçim

 

11 Ocak 2014

yöntemiyle  aday  belirlemesi  yapacaklarının  ve  siyasi  parti  üye

 

listelerinin,  ilgili  İlçe  seçim  kurullarına  gönderilmesinin  Yüksek

 

CUMARTESİ

Seçim Kurulunca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi

 

 

(2820/42),

 

 

 

 

 

 

 

3-Önseçim  İlçe  seçim

kurullarının  oluşturulması

çalışmalarına

 

 

başlanması (Önseçim İlçe seçim kurullarında görev alacak siyasi

 

 

partili  üyelerin,  aday  adayı  olmayacak  kişilerden  bulunması

 

 

gerektiği hususu siyasi partilere hatırlatılacaktır.), (2820/41).

 

 

 

 

 

 

Siyasi partilerin, önseçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacakları

 

12 Ocak 2014

seçim çevrelerine ili kin önseçimde oy kullanacak partili üyeleri

 

PAZAR

gösteren listelerin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili İlçe

 

 

seçim kurullarına gönderilmesine başlanması (2820/42).

 

 

 

 

 

 

 

13 Ocak 2014

Önseçim yöntemiyle aday belirleyecek

siyasi partilerin üye

kayıt

 

defterlerinin   önseçim

İlçe

seçim

kurullarınca   istenilmeye

 

PAZARTESİ

 

başlanılması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Önseçim İlçe Seçim Kurulu oluşturulması çalışmalarının bitirilmesi

 

 

ve kurullarda görev alanlara tebligatların yapılması (2820/41),

 

 

 

2-Önseçim  yöntemiyle  aday  belirleyecek  siyasi  partiler  üye

 

15 Ocak 2014

listelerinin  Yargıtay  Cumhuriyet  Başsavcılığınca,  ilgili  İlçe  seçim

 

ÇARŞAMBA

kurullarına gönderilmesinin son günü ve bu hususun Yüksek Seçim

 

 

Kuruluna bildirilmesi (2820/42),

 

 

 

 

 

 

3- Önseçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partilerin üye kayıt

 

 

defterlerini önseçim İlçe seçim kurullarına vermelerinin son günü.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Siyasi partiler kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usulle aday  yoklaması yapacaksa,  bu  halde  oy  kullanacak üyelerin seçmen listelerini üye kayıt defterleriyle birlikte ilgili önseçim İlçe

20 Ocak 2014

 PAZARTESİİ

seçim kurulu başkanlığına vermelerinin son günü (Siyasi partilerin bu listeleri dört nüsha olarak hazırlayıp vermeleri gereklidir.), (2820/42-6).

 

 

1-Siyasi partilerin birle ik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak çekilecek kura tarih ve yerinin Yüksek Seçim Kurulunca

21 Ocak 2014           siyasi partilere bildirilmesi,

SALI

 

2-Siyasi partilerden, kuraya katılacak temsilci adlarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin istenmesi.

 

 

1-Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,

 

23 Ocak 2014

2-Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin

 

askıdan indirilmesi ve itirazların sonu (Saat 17.00), (298/40),

 

PERŞEMBE

 

 

 

 

 

 

 

3-

 

Kurum internet sitesinde

bina   bazında   seçmen   kayıtlarının

 

 

sorgulanmasının sonu.

 

 

 

 

 

 

1-Muhtarlık bölgesi askı listelerine,

 

25 Ocak 2014

 

 

 

 

 

CUMARTESİ

2-Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerine,

 

 

yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü (Saat 17.00),

 

 

 

 

 

1-Siyasi partilerin birle ik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile

 

 

ilgili  olarak  Yüksek  Seçim  Kurulunca  kura  çekilmesi  ve  ilanı

 

 

(2972/18-b),

 

 

 

2-Siyasi partilerin;

 

 

 

a)  Önseçim  yöntemi  ile  aday  belirlemesi  yapacakları  seçim

 

27 Ocak 2014

çevrelerine  ilişkin  olarak

Yargıtay  Cumhuriyet  Başsavcılığınca

 

gönderilen listelerin,

 

 

PAZARTESİ

 

 

b)  Önseçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları

 

 

 

 

seçim çevrelerine ili kin olarak İlçe seçim kurulu başkanlıklarına

 

 

verdikleri listelerin,

 

 

 

askıya çıkarılması (Saat 08.00), (2820/42-7),

 

 

3-Önseçim – aday yoklaması seçmen listelerine yapılacak itirazların

 

 

başlaması.

 

 

 

 

 

 

1-  Önseçim  –  aday  yoklaması  seçmen  listelerinin  askıdan

 

 

indirilmesi  ve  bu  listelere  karşı  yapılacak  itirazların  son  günü

 

29 Ocak 2014

(2820/42-7),

 

 

 

 

 

 

 

ÇARŞAMBA

2- Önseçim sandık kurullarının olu um çalışmalarına başlanması

 

 

(Bildirilecek  partili  üyelerin,  aday  adayı  olmayacak  ki ilerden

 

 

bulunması  gerektiği  hususu  siyasi  partilere  hatırlatılacaktır.),

 

 

(2820/41).

 

 

 

 

 

 

 

 

1- a) 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle nüfus müdürlüklerinden alınacak nüfus sayısına göre, il seçim kurullarınca (2013 mali yılı sonuna kadar yeni kurulmu İlçe ve belediyeler dâhil) belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayılarının, seçim çevrelerine göre tespiti,

 

b) Tespit edilen üye sayılarının il seçim kurullarınca ilgili İlçe seçim kurullarına bildirilmesi,

 

c) l seçim kurullarınca bildirilen belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayılarının İlçe seçim kurullarınca ilanı (2972/5, 7).

 

2-Önseçim – aday yoklaması seçmen listelerine kar ı yapılan itirazların önseçim İlçe seçim kurullarınca kesin olarak karara bağlanmasının son günü (2820/42-son),

 

3-Önseçim - aday yoklaması seçmen listelerinin kesinleşmesi,

 

4-Partili üye seçmen kartlarının yazımına ve yazımı tamamlananların partili üyelere dağıtımına başlanması ( tiraz üzerine listeden çıkartılanlara ait olanlar iptal edilmek kaydı ile), (2820/42-7),

 

31 Ocak 2014           5-Siyasi partilerin aday adayı listelerini;

CUMA

 

a)  Büyükşehir belediye başkanı seçimi ile ilgili olanlarını il seçim kurullarına,

 

b)   Belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimi ile ilgili olanlarını ise önseçim İlçe seçim kurullarına,

 

 

Alındı belgesi kar ılığında vermelerinin son günü (2820/40-6),

 

 

6-  a)  Muhtarlık  bölgesi  askı  listelerinin  dökümünden  başlamak

 

 

üzere ve askı süresi içinde gerçekle en

tüm değişiklikleri içeren

 

 

sandık   bölgesi   askı   listelerinin   Seçmen

Kütüğü

Genel

 

 

Müdürlüğünce  DVD  olarak  hazırlanıp,

siyasi

partilerin  İlçe

 

 

başkanlıklarına gönderilmek üzere tutanak kar ılığı siyasi partilerin

 

 

genel merkez yetkililerine elden teslimi,

 

 

 

 

 

b)  İİlçe  seçim  kurulu  başkanlıklarınca  muhtarlık  bölgesi  askı

 

 

listelerinin  dökümünden  başlamak  üzere  ve  askı  süresi  içinde

 

 

gerçekle en seçmenlere ait bilgi değişikliklerini ihtiva eden listenin

 

 

elektronik  ortamda  veya  çıktı  alınmak

suretiyle  alındı

belgesi

 

 

kar ılığında siyasi partilere verilmesi,

 

 

 

 

 

ve bu listelere itirazların başlaması (298/42, 123), (Saat 08.00).

 

 

 

 

1 Şubat 2014

Sandık bölgesi askı listelerine yapılacak itirazların son günü (Saat

 

CUMARTESİ

17.00).

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Önseçim sandık kurullarının olu umunun tamamlanması ve bu

 

3 Şubat 2014

oluşumda görev alanlara bildirim yapılması,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAZARTESİ

 

 

 

 

 

 

2-Hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde önseçime ya da

 

 

aday yoklamasına katılacaklarının;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

a) Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi ile ilgili olarak il seçim

 

 

kurullarınca,

 

 

 

 

 

 

b) Belediye  başkanlığı,  belediye  ve  il  genel  meclisi  üyelikleri

 

 

seçimleriyle ilgili olarak İlçe seçim kurullarınca,

 

 

 

ilanı (2820/41-son).

 

 

 

 

 

 

3-  Sandık  bölgesi

askı

listelerine

yapılan

itirazların  karara

 

 

bağlanmasının son günü (Saat 17.00).

 

 

 

 

 

 

6 Şubat 2014

Önseçim ya da aday yoklaması yapacak siyasi partilerin, aday

 

adayları listelerini ve bunlarla ilgili oy pusulalarını çoğaltarak, yeteri

 

PERŞEMBE

kadar zarf ile birlikte ilgili önseçim İlçe seçim kurulu başkanlıklarına

 

 

teslim etmelerinin son günü (2820/46-1).

 

 

 

 

 

 

 

1- Önseçim İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca, önseçim ya da aday

 

 

yoklaması oy pusulalarının ve zarflarının mühürlenmesi (2820/46-

 

 

1),

 

 

 

 

 

7 Şubat 2014

2- Sandık bölgesi askı listelerindeki değişikliklerin işlenerek seçmen

 

CUMA

kütüklerinin kesinleştirilmesi,

 

 

 

 

 

3-Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, Cumhuriyet

 

 

başsavcılığından  yeniden  istenilen  ikinci  listeyle  karşılaştırılarak,

 

 

değişikliklerin SEÇSİS'e işlenmesine başlanılması.

 

 

 

 

 

Önseçim  İlçe  seçim  kurulu  ba kanlıklarınca,  önseçim  sandık

 

8 Şubat 2014

kurulları başkanlarına gerekli seçim araç ve gereçlerinin teslimi ve

 

CUMARTESİ

önseçim  sandık  kurulları  ba kanlarının  göreve  hazır  duruma

 

 

getirilmeleri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-ÖN SEÇ M - ADAY YOKLAMASI,

 

 

 

 

2-Önseçim   sandık   kurullarının   sayım   –   döküm   işlemlerini

 

 

tamamlamaları,  düzenleyecekleri  tutanakları  ilgili  önseçim  İlçe

 

 

seçim kurullarına iletmeleri ve önseçim İlçe seçim kurullarının da

 

 

İlçe birleştirme tutanaklarını düzenlemeleri,

 

 

 

3-Büyükşehir belediye başkan adaylığı için;

 

 

9 Şubat 2014

a) Önseçim İlçe seçim kurulu tutanaklarının il seçim kurullarına

 

iletilmesi,

 

 

 

 

 

PAZAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Önseçim İlçe seçim kurulu tutanaklarının il seçim kurulunda

 

 

birleştirilmesi,

 

 

 

 

 

 

4-Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, Cumhuriyet

 

 

ba savcılığından

istenilen

ikinci

listeyle

karşılaştırılarak,

 

 

değişikliklerin SEÇSİS'e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve askıya

 

 

çıkarılması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


10 Şubat 2014

Önseçim sonuçlarının ilgili siyasi partilere ve ilgililere bildirilmesi

 

PAZARTESİ

(2820/48, 51-1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Sandık atamalarının yapılması,

 

 

 

 

2-Önseçim  sandık  kurulu  tutanaklarına  veya  kararlarına  kar ı

 

11 Şubat 2014

önseçim İlçe seçim kurullarına yapılacak itirazın son günü (Saat

 

15.00’e kadar), (298/128-2; 2820/50),

 

 

 

SALI

 

 

 

 

 

3-Önseçim  İlçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına kar ı

 

 

yapılacak  itiraz ve  şikayetler  ile  büyükşehir  belediye  başkanlığı

 

 

birleştirme tutanağına kar ı il seçim kurullarına yapılacak itirazların

 

 

son günü (298/129).

 

 

 

 

 

 

 

1-Önseçim İlçe seçim kurullarına yapılmış  itiraz ve şikayetlerin kesin

 

 

olarak karara bağlanmasının son günü,

 

 

13 Şubat 2014

2- l  seçim  kurullarına  büyükşehir

belediye  başkan

adaylığı

 

PERŞEMBE

birleştirme  tutanağına  karşı  yapılan   şikayetler  ile  il  seçim

 

 

kurullarının büyükşehir belediye başkanlığı birleştirme tutanaklarına

 

 

kar ı yapılmış  itirazların kesin olarak karara bağlanmasının son

 

 

günü.

 

 

 

 

 

 

14 Şubat 2014

l seçim kurullarının büyükşehir belediye başkan adaylığı birleştirme

 

tutanaklarına yönelik itirazlarla ilgili verdiği kararlara kar ı Yüksek

 

CUMA

 

Seçim Kuruluna yapılacak itirazların son günü (2972/36; 298/125).

 

 

 

 

 

 

 

1-Yüksek Seçim Kurulunun il seçim kurulu kararlarına kar ı yapılan

 

15 Şubat 2014

itirazları  karara  bağlaması  ve  bu  kararların  il  seçim  kurullarına

 

bildirilmesi,

 

 

 

CUMARTESİ

 

 

 

 

 

2- l seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basım işlemi ile ilgili

 

 

olarak gerekli ön hazırlıklara başlanması (Matbaa ile anlaşma vb.).

 

 

 

 

16 Şubat 2014

Önseçimle belirlenen aday listelerinde il seçim kurullarınca ya da

 

Yüksek Seçim Kurulunca itiraz üzerine verilen kararlar veya istifalar

 

PAZAR

sonucu   meydana   gelen   eksilmelerin   seçim   kurullarınca

 

 

tamamlanması (2820/51).

 

 

 

 

 

 

 

1- l seçim kurullarınca, önseçimle belirlenen büyükşehir belediye

 

 

başkan adaylarına ili kin listenin tasdikli bir örneğinin ilgili siyasi

 

 

parti il başkanlıklarına,

 

 

 

17 Şubat 2014

2- İlçe  seçim  kurullarınca,  önseçim

sonucu  belirlenen

belediye

 

başkanı, belediye ve il genel meclisi üyesi adaylarına ili kin listenin

 

PAZARTESİ

 

tasdikli bir örneğinin ilgili siyasi parti İlçe başkanlıklarına,

 

 

 

 

 

 

Alındı belgesi kar ılığında teslim edilmesi.

 

 

 

 

 

 

 


1-Sandık kurulu olu um çalışmalarına başlanılması (298/21, 22, 23, 24-1),

 

2-Siyasi parti İlçe başkanlıklarının;

 

a)   Belediye başkanlığı,

 

b)   Belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri,

 

seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek, İlçe seçim kurullarına, alındı belgesi kar ılığında elektronik ortamda DVD ve fiziki ortamda kâğıt olarak en geç saat 17.00’ye kadar vermelerinin son günü (2972/12-1),

 

18 Şubat 2014

3-Büyükşehirlerde  siyasi  parti  il  başkanlıklarının,  büyükşehir  belediye

 

başkan aday listelerini il seçim kurullarına alındı belgesi kar ılığında DVD

 

SALI

 

ve kâğıt ortamında en geç saat 17.00’ye kadar vermelerinin son günü

 

 

 

 

(2820/48; 2972/12-3),

 

 

 

 

 

4-Bağımsız

olarak   adaylıklarını

koyacak

ki ilerin

adaylık   için

 

 

ba vurularının  son  günü  (Saat  17.00’ye  kadar),  (Adaylar  yatıracakları

 

 

güvence makbuzunu başvuru belgesine eklemek zorundadır.), (2972/13-2,

 

 

4),

 

 

 

 

 

 

5-Siyasi partilerin verdikleri aday listelerinin seçim kurullarınca hemen

 

 

incelenmeye başlanması, saptanacak eksiklikler ile herhangi bir sebeple

 

 

eksik aday göstermiş olan siyasi partilerin İlçe başkanlıklarına, İlçe seçim

 

 

kurulu tarafından bu eksikliğin tamamlanmasının alındı belgesi kar ılığında

 

 

istenilmesi (2972/11).

 

 

 

 

 

 

 

20 Şubat 2014

Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü

 

PERŞEMBE

(2972/11).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Geçici aday listelerinin (bağımsız adaylar dâhil) İlçe seçim kurulları,

 

 

büyükşehir belediye başkan adaylarının ise il seçim kurulları tarafından

 

 

mahallinde alışılmış  usullerle ilanı ve itirazların başlaması (Saat 08.00),

 

21 Şubat 2014

(2972/12-2, 4),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMA

2- l ve İlçe

seçim kurullarınca, geçici

adayların,

kanunda

yazılı adaylık

 

 

artlarında  noksanlık  veya  aykırılık  bulunup  bulunmadığının  doğrudan

 

 

incelemeye alınması (2972/15-1, 36),

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Şubat 2014 CUMARTESİ


 

3- Seçmen bilgi kâğıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılması.

 

1-Geçici olarak ilan edilen aday listelerine kar ı ilgili İlçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ilgili il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00), (298/125; 2972/14-1),

 

2-Geçici adayların, adaylık artlarında noksanlık veya aykırılık yönünde il ve İlçe seçim kurullarınca yapılan incelemelerin son günü,

 

3-l veya İlçe seçim kurullarının incelemeleri sonucunda ortaya çıkan seçilme yeterliliğine ili kin eksikliklerin;

 

a) l seçim kurullarınca ilgili aday ve siyasi parti il başkanlığına,

 

b) İlçe seçim kurullarınca da ilgililere ve siyasi parti İlçe başkanlıklarına, bildirilmesinin son günü (298/125; 2972/15-1, 36).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Geçici olarak ilan edilen aday listelerine kar ı ilgili İlçe seçim kuruluna,

 

 

büyükşehir belediye başkan adaylığı için ise ilgili il seçim kuruluna yapılan

 

24 Şubat 2014

itirazların karara bağlanmasının son günü (2972/14-1, 36; 298/125),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAZARTESİ

2-2972 sayılı Kanun'un 15/1. maddesine göre haklarında kanunda yazılı

 

 

adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılık bulunduğu seçim kurullarınca

 

 

bildirilen adayların veya mensubu oldukları siyasi partilerin itirazlarının son

 

 

günü (2972/15-2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-İlgililerin İlçe seçim kurulu kararlarına kar ı il seçim kuruluna, il seçim

 

 

kurulunun büyükşehir  belediye başkanlığı adaylarına  ili kin kararlarına

 

 

kar ı  Yüksek  Seçim  Kuruluna  itirazlarının  son  günü  (2972/14-1,  36;

 

 

298/125),

 

 

 

 

 

 

 

26 Şubat 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇARŞAMBA

2-2972 sayılı Kanun'un 15/2. maddesine göre adaylar hakkında adaylık

 

 

koşullarında noksanlık veya aykırılıklar nedeniyle yapılacak itirazların il

 

 

seçim kurulunca, büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ili kin olarak

 

 

da  Yüksek  Seçim  Kurulunca  KESİN  karara  bağlanmasının  son  günü

 

 

(2972/15-2, 36; 298/125).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Yüksek Seçim Kurulunun il seçim kurulu, il seçim kurulunun İlçe seçim

 

 

kurulu  kararlarına

kar ı

yapılmı

itirazları

KESİN

olarak

karara

 

 

bağlamasının son günü (2972/14-1, 36; 298/125),

 

 

 

 

28 Şubat 2014

2-Seçim kurullarınca yapılan inceleme veya itiraz üzerine kesin olarak

 

CUMA

verilen kararlar sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday

 

 

listelerinde eksiklik meydana gelmesi halinde, bu durumun İlçe veya il

 

 

seçim kurullarınca siyasi partilere bildirilmesi (2972/14-2, 15-3),

 

 

 

3-Geçici İlçe seçim kurullarının olu um çalışmalarına başlanması (298/18).

 

 

 

 

 

1-  Aday  listelerinde  meydana  gelen  eksikliklerin  siyasi  partilerce

 

 

tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmesinin son günü (2972/14-2,

 

1 Mart 2014

15-3),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMARTESİ

2- Sandık kurullarının olu um işlemlerinin tamamlanması ve oluşumda

 

 

 

 

görev alanlara bu hususun bildirilmesine başlanması (298/24-1).

 

 

 

 

 

 

 

 

1-KES N ADAY L STELER N N (Bağımsız adaylar dâhil);

 

 

 

 

a) İlçe seçim kurullarınca,

 

 

 

 

 

 

b) Büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca,

 

 

2 Mart 2014

ilanı (2972/16),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAZAR

2- l  seçim  kurullarınca,  birleşik  oy  pusulalarının  basımına  ve  basımı

 

 

 

 

tamamlandıkça  bir

plan

dâhilinde

İlçe  seçim

kurulu

başkanlıklarına

 

 

dağıtımına ve teslimine başlanması,

 

 

 

 

 

 

3-Sandık kurulu başkanlarına, seçim

araç ve gereçlerini ihtiva

edecek

 

 

şekilde  teslim  edilmesi  gereken  malzeme  torbalarının

hazırlanmasına

 

 

başlanması (298/68).

 

 

 

 

 

 

 


9 Mart 2014

Sandık

seçmen

listelerine

sandık  alanı

görevlileri  şerhi

işlenerek

 

PAZAR

çoğaltılmaya başlanılması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Mart 2014

Geçici İlçe seçim kurulları olu umunun tamamlanması (298/18).

 

 

PAZARTESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Mart 2014

Seçim

işlerinde

görevlendirileceklere

verilecek

eğitim

çalışmalarına

 

PERŞEMBE

başlanılması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Mart 2014

Sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasının bitirilmesi.

 

 

 

 

ÇARŞAMBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Mart 2014

SEÇ M

PROPAGANDASI

VE

YASAKLARIN

BAŞLANGICI

 

PERŞEMBE

(2972/35; 298/49, 55/B-3, 64, 65, 66).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Görevlilerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması,

 

 

 

 

2- İlçe seçim kurullarınca, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek  şekilde

 

23 Mart 2014

teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasının bitirilmesi

 

PAZAR

(298/68),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Geçici  İlçe  seçim  kurulu  oluşturulan  yerlerde  hazırlanan  seçim

 

 

torbalarının bu kurul başkanlıklarına teslimi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Mart 2014

Seçmen

bilgi kâğıtlarının seçmenlere

dağıtılmasının tamamlanması ve

 

dağıtılmayanların oy torbalarına konulmak üzere ilgili İlçe seçim kurulları

 

PAZARTESİ

 

başkanlıklarına teslimi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Mart 2014

İlçe ve

geçici İlçe

seçim kurulu başkanlıklarınca

malzeme torbalarının

 

sandık kurulu başkanlarına teslimi ve göreve hazır duruma getirilmeleri

 

SALI

 

(298/68-2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Mart 2014

Tutuklu

ve  taksirli  suçlardan

hükümlü

askı

listelerinin

kesinleştirilerek

 

PERŞEMBE

 

çoğaltılmasına başlanılması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Mart 2014

Kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listelerinin

 

CUMA

çoğaltılma işleminin tamamlanması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Mart 2014

Seçim propagandasının sonu (Saat 18.00), (2972/35; 298/49,

55/B-3, 64,

 

CUMARTESİ

 

65, 66).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Mart 2014

1- OY VERME GÜNÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAZAR

2- Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 24.00).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu site, IdeaSoft® - Akıllı E-ticaret Paketleri ile hazırlanmıştır.