YSK'nın muhtarlık oy pusulaları,aday listeleri ve muhtar adaylarının sandık kurulunda görev almasına dair kararı

Karar No : 381

Karar Tarihi: 12/02/2014

 


 

 

Demirci İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 6/2/2014 tarihli, 94 sayılı yazıda; Yüksek Seçim Kurulunun 7/1/2014 tarihli, 2014/19 ve 8/1/2014 tarihli,2014/23 sayılı karar hükümleri karşısında;

 

1- Özellikle matbu olarak beyaz kağıda basılan muhtar seçimi oy pusulalarında;

 

 

- İhtiyar meclisi/heyeti adayı gösterilmeden, sadece muhtar isminin yazılı olduğu, - Seçilecek ihtiyar meclisi/heyeti üye sayısından (8 kişiden) az ismin yazılı olduğu,

- Birlikte yazılan basılı oy pusulası üzerinde, ihtiyar meclisi/heyeti isimlerinin tamamının çizilerek, yerine isim yazılmaması ve sadece muhtar isminin kalması durumunda,

 

bu oy pusulalarının geçerli olup olmayacağı,

 

 

2- 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 22. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan, "Köy muhtarı, görev yaptığı köyde sandık kurulu başkanı olmaz” hükmüne istinaden, muhtarlık seçimlerinde adaylık usulü bulunmadığından, 18 Şubat 2014 Salı günü oluşumuna başlanacak sandık kurulları için siyasi partiden istenilecek birer asıl ve birer yedek üye isimleri arasında muhtar veya ihtiyar meclisi/heyeti üyeliğine adaylığı haricen anlaşılan veya oy verme günü sandık kurulları tarafından tespit edilen kişilerle ilgili olarak, oy vermenin selameti için bu kişilere sandık kurullarında görev verilip verilemeyeceği ile görev verilmiş ise aday oldukları oy verme günü anlaşılanların sandık kurullarında ki görevlerine devam edip, edemeyecekleri,

 

3- Yüksek Seçim Kurulunun 12/1/2014 tarihli, 2014/43 ve 23/10/2014 tarihli, 2014/133 sayılı kararları ile aday listelerinin il – ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verilmesinde uygulaması gereken yöntemler göz önünde bulundurularak; aday listelerinin teslimi sırasında ilçede teşkilatı bulunan siyasi partiler ile ilçe dışından seçime katılmak üzere aday listesi veren siyasi partilerden genel merkez tarafından yetki belgesi istenip istenmeyeceği,

 

hususlarında tereddüt hasıl olduğu bildirilerek, konu hakkında görüş bildirilmesi istenilmişolmakla, konu incelenerek;

 

GEREĞİGÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

 

Yüksek Seçim Kurulunun 8/1/2014 tarih ve 2014/23 sayılı kararı eki 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir Örnek: 138 sayılı Genelge’nin;

 

"Köy ve mahalle seçimlerinde geçersiz sayılacak oy zarfları ve oy pusulaları” başlıklı 50.maddesinde;

 

……..

 

" C) Aşağıdaki haller oy pusulalarını geçersiz kılmaz:

 

1) Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında yırtılması.2) Bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması.

3) Herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması (298/101).

 

4) Birlikte yazılan oy pusulası üzerinde ihtiyar meclisi/heyeti isimleri çizilip yerine o seçim çevresinde seçilecek sayı kadar kişinin elle yazılması.


5) Birlikte yazılan oy pusulası üzerinde ihtiyar meclisi/heyeti isimleri çizilip yerine o seçim çevresinde seçilecek sayıdan daha az sayıda kişinin elle yazılması.

 

6) "Aza” ve "Üye”kelimeleri eş anlamlı olduğundan, bu kelimelerdenbirinin yazılması.

 

7) Muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçiminde oy pusulalarına "EVET” veya"TERCİH” yazılı mührünbasılması gerekmemekle birlikte, "EVET” veya "TERCİH” yazılı mührün basılması,

 

8) Aynı aday isminin bir oy pusulasında birden fazla yazılması (tek oy sayılır).”

 

Not: Birlikte yazılan oy pusulası üzerinde ihtiyar meclisi/heyeti isimlerinden o seçim çevresinde seçilecek sayıdan daha fazla kişinin yazılması halinde ihtiyar meclisi/heyeti oyları geçersiz olmakla birlikte muhtara verilen oy geçerlidir. "

 

şeklindedüzenlenmiştir.

 

Aday listelerinin teslimi sırasında ilçede teşkilatı bulunan siyasi partiler ile ilçe dışından seçime katılmak üzere aday listesi veren siyasipartilerden genel merkez tarafından yetki belgesi istenip istenmeyeceği ile ilgili olarak,

 

2972 sayılıKanunun 11. maddesinin son fıkrasında;

 

"Siyasi partilerin merkez karar ve yönetim kurulları, süreyi geçirmemek amacı ile eksik listeyi tamamlama yetkisini önceden ilçe idare kurullarına verebilir.”

 

hükmü yer almıştır.

 

Bu nedenle, beyaz kağıda basılan muhtarlık seçimi oy pusulaların hangi durumlarda geçerli olup olmayacağı ile ilgili olarak Örnek: 138 sayılı Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir Genelgenin 50.maddesinin(C) bendi ile, Muhtar ve İhtiyar Heyeti Meclisi Üyeliği Seçimlerine ilişkin Usul ve Esasların Tespitine yönelik Yüksek Seçim Kurulunun vermiş olduğu 7/1/2014 tarihli,2014/19 sayılı karar uyarınca işlem yapılmasına,

 

ayrıca, muhtar adaylarının sandık kurullarında görev almaması gerektiğinden, bu durumunoy verme günü anlaşılması halinde muhtar adayının sandık kurulundaki görevine son verilmesine,

 

Siyasi partilerin aday listelerini vermeleri aşamasında; il – ilçe seçim kurullarınca siyasipartilerdenözel yetki belgesinin istenmemesine,

 

 

Aday listelerindeki eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanması istenildiğinde ise; 2972sayılı Kanunun 11. maddesinin son fıkrası hükmü gereği bu eksikliklerin tamamlanması için il – ilçe seçim kurullarına yapılan başvurularda özel yetki belgesinin istenilmesine,

 

karar verilmesi gerekmektedir.

 

S O N U Ç:

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- Beyaz kağıda basılan muhtarlık seçimi oy pusulalarının hangi durumlarda geçerli olup olmayacağı ile ilgili olarak Örnek: 138 sayılı Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir Genelgenin 50.maddesinin(C) bendi ile, Muhtar ve İhtiyar Heyeti Meclisi Üyeliği Seçimlerine ilişkin Usul ve Esasların Tespitine yönelik Yüksek Seçim Kurulunun vermiş olduğu 7/1/2014 tarihli,2014/19 sayılı karar uyarınca işlem yapılmasına,

 

2- Muhtar adaylarının sandık kurullarında görev almaması gerektiğinden, bu durumun oy verme günüanlaşılması halindemuhtar adayının sandık kurulundaki görevine son verilmesine,

 

 

3- Siyasi partilerin aday listelerini vermeleri aşamasında; il – ilçe seçim kurullarınca siyasi partilerden özel yetki belgesinin istenmemesine,

 

4- Aday listelerindeki eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanması istenildiğinde ise; 2972 sayılıKanunun 11. maddesinin son fıkrası hükmü gereği bu eksikliklerin tamamlanması için il – ilçe seçim kurullarına yapılan başvurularda özel yetki belgesinin istenilmesine,


5- Karar örneğinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun internet sitesi adresinde yayınlanmasına ve il - ilçe seçim kurulu başkanlıklarına Kurum içi elektronik posta ile iletilmesine,

 

6- Karar örneğinin, Demirci İlçe Seçim Kurulu Bakanlığına gönderilmesine,

 

 

12/2/2014 tarihindeoybirliği ile karar verildi.

 


Bu site, IdeaSoft® - Akıllı E-ticaret Paketleri ile hazırlanmıştır.