Seçim harcamaları ve ödemeleri hakkındaki YSK Kararı

30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan Mahalli idareler Genel Seçimi ile ilgili seçim sürecinde yasalarda yapılması gerekli görülen iş ve işlemleri kapsamak ve bunların zamanında ve düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacı ile hazırlanan "SEÇİM TAKVİMİ” Yüksek Seçim Kurulunun 7/12/2013 tarihli, 2013/576 sayılı kararıyla yürürlüğe konulmuş olup, bu takvim gereği ülke genelinde çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir.

 

Hazırlanan ve uygulanmakta olan seçim takvimine göre, seçimin başlangıç tarihi 1 Ocak 2014 olarak belirlenmiş ve bu tarihten itibaren seçim sonuçlarının kesin olarak alınmasına kadar ki süreçte il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurulu başkanlarımız ile seçim i ve işlemlerinde görev yapan diğer tüm personel yoğun bir çalışma ortamına girmiş tir.

 

Bütün bu işler belirli bir süreye tabi olduğundan, ön görülen işlerin zamanında yerine getirilmesi hatta seçim takvimi süresince gerektiğinde mesai saatinden sonra da seçim kurulu başkanlarımız, büro personelimiz ve 298 sayılı Kanun’un 31. maddesinin son fıkrası gereği dış ardan çalıştırılacak personel tarafından yerine getirilecektir

 

Bu nedenle, yapılacak seçimin sağlıklı ve düzenli yürütülebilmesi için, 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan Mahalli idareler Genel Seçiminde görev alacak ki ilere ödenecek gündelik miktarı ile sair harcamaların belirlenerek, tüm yurt genelinde birlikteliğin sağlanması bakımından, seçim harcamalarındaki usul ve esasların saptanması amacıyla Kurulumuzun 14/9/2013 tarihli ve 2013/374 sayılı kararı ile oluşturulan Komisyon çalışmasını tamamlamış olmakla, konu incelenerek;

 

GEREĞ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

 

Yapılacak olan seçimin sağlıklı ve düzenli olarak yürütülmesini teminen, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde görev alacak ki ilere ödenecek gündelik miktarı ile sair harcamalara ili kin usul ve esasların belirlenerek açıklığa kavuşturulması için Kurulumuzun 14/9/2013 tarih, 2013/374 sayılı kararı ile oluşturulan Komisyonun çalışmalarını tamamlayarak Kurulumuza sunduğu karar taslağı Kurulumuzca da benimsenerek uygulamaya konulması kararlaştırılmıştır.

 

Teklifte de belirtildiği üzere, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinin sağlıklı ve düzenli yürütülebilmesi, öncelikle bu işlerde görevli seçim kurulu başkanları ile seçmen kütük bürosu personeli ve ayrıca sandık kurulu başkanı ve üyelerinin çalışmalarıyla sağlanabilecektir.

 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 20. maddesiyle, sandık kurullarının oluşturulması görevi ilçe seçim kurullarına verilmiştir.

 

Yine l, lçe ve Geçici lçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir 139 sayılı Genelgemizde, sandık kurulu başkanı ile kurulun memur üyesinin eğitiminin ilçe seçim kurulu başkanı hakim tarafından bizzat yerine getirilmesi öngörülmüştür.

 

Ayrıca, 298 sayılı Kanun'un 74. maddesi uyarınca; üçten fazla sandık konulan binalarda, bina sorumlularının görevleri Kurulumuzca belirlenmiştir. Anılan maddeden anlaşılacağı üzere, aynı binada üçten fazla sandık kurulu görev yapacak ise sandıkların konulacağı binanın yöneticisi veya yardımcısının bu işle görevlendirilmesi gerekmektedir. Sandıkların konulduğu binaların bina sorumlularının, genelde o binanın yöneticisi konumunda bulunan ki ilerden olduğu ve oy verme günü sandık kurullarının görevi bittikten sonra binaların eski durumuna getirilmesi faaliyetini geç saatlere kadar sürdürdüğü de bilinmektedir.


Sandık kurulunun siyasi partili üyelerinin seçim takvimi uyarınca, seçim işleriyle ilgili seçim günü dışında başka bir görevi bulunmamaktadırlar.

 

Bu açıklamalar kar ısında;

 

30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerine ili kin olmak

üzere;

 

I- GENEL HÜKÜMLER

 

1) Seçim harcamalarında kullanılmak üzere gönderilen ödenekler, sadece seçim hizmetlerinde kullanılır.

 

Ödeneğin harcanmasında tasarruf ilkelerine azami özen gösterilir ve harcama konularıyla ilgili bu Kararımızdaki esaslara mutlak surette uyulur.

 

2) Seçim i ve işlemlerinde görev verileceklere ödenecek gündelikler, Kurulumuzun 09/01/2014 tarih ve 25 sayılı ücret kararında belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır.

 

Seçimin yapılmasını müteakip en geç 15 (on beş ) gün içinde; seçimin başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2014 tarihinden başlayarak seçimlerin bitimine kadar yapılan tüm harcamaları gösteren Örnek: 104 sayılı Harcama Çizelgesi (ödemelerin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın) kararımıza uygun bir şekilde SEÇSİS üzerinden düzenlenip alınacak olan çıktı Kurulumuz Başkanlığına yazı ekinde gönderilir. Kesinlikle faks çekilmez, çekilen fakslar işleme konulmaz. Örnek: 104 sayılı Harcama Çizelgeleri, sandık kurullarından gelen ücret bordroları ile tutanak defterleri kontrol edilip, sandık kurullarında çalışanların net sayılarının tespit edilmesinin ardından gönderilir.

 

3)Harcamalarda; uygulama birliğinin sağlanması, çalı anların mağdur edilmemesi bakımından Kurulumuzca benimsenen ve bütün seçimlerde göz önünde bulundurulan a ağıdaki ilkeler uyarınca işlemlerin yapılmasına devam edilecektir.

4)Gündelik ödenmesinde ana ilke; gündeliğe hak kazandıracak bir i in resmî çalışma saatlerinin tamamını kapsayacak süre içinde yapılmış olmasıdır. Yapılan i in niteliği çalışma tutanağına ayrıntılı olarak yazılır.

5)Seçimlerde sandık kurulu başkanı ve üyesi olarak görev yapanlar ile seçim işlerinde görevlendirilenlere yapılacak tüm ödemeler, ilçe seçim kurulu adına açılacak vadesiz bir hesap aracılığıyla yapılır; kesinlikle elden ödeme yapılmaz. Hak sahiplerinden hesap açtırılması istenmez, kimlik kartını bankaya ibraz edip ödemenin yapılması sağlanır. Ayrıca, banka ile yapılacak anlaşmada banka tarafından herhangi bir kesinti yapılmasına izin verilmeyecektir.

6)Mahalli idareler seçimleri için gönderilecek ödeneklerden hak sahiplerine yapılacak ödemeler 31/07/2014 tarihine kadar devam edecektir. Buna rağmen ödenmeyen miktar olursa, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği göz önünde bulundurularak, seçim çalışmalarından dolayı hak edişlerini alamayanların ücretlerini almaları mümkün olduğundan, ödenmeyen paraların 01/08/2014 tarihi itibariyle malmüdürlüklerinin emanet hesabına yatırılması ve bu tarihe kadar hak edişlerini alamayanların listesinin çıkartılarak ilgili malmüdürlüğüne yazı ile bildirilmesi ve seçimlerde görevli olup hak edişini alamayan ki ilerin seçmen kütük bürosuna müracaat etmeleri halinde malmüdürlüklerinden hak edişini alabilmelerinin sağlanması gerekmektedir.

7)30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri ile ilgili olarak, seçimlerden sonra itirazlar için yapılan çalışmalar da dâhil olmak üzere, seçimlerde görev verilenlere a ağıda belirtilen miktarda gündelik ödenecektir.

 

 

II- LÇE SEÇ M KURULLARI TARAFINDAN YAPILACAK HARCAMALAR 1) lçe seçim kurulu başkanlarına yapılacak ödemeler:

 

Seçmen sayısı 25.000’e kadar olan ilçelerde (30 ), Seçmen sayısı 50.000’e kadar olan ilçelerde (50 ),


Seçmen sayısı 75.000’e kadar olan ilçelerde (60 ), Seçmen sayısı 100.000’e kadar olan ilçelerde (70 ), Seçmen sayısı 150.000’e kadar olan ilçelerde (75 ),

 

Seçmen sayısı 150.000’den fazla olan ilçelerde ise (80) gündelik ödenir.

 

Seçim takvimi sürecinde belli dönemlerde izinli veya sıhhi raporlu olanlar ile tayin atamaları nedeniyle görev yeri deği en ilçe seçim kurulu başkanlarına, "Toplam alınacak gündelik x Fiilen çalı ılan gün sayısı / Seçim takvimi süresi" formülüyle yapılan hesaplama sonrasında belirlenen gündelikler ödenir. Örneğin; Toplam 30 gündelik x 54 günlük fiili çalışma / 89 günlük seçim takvimi süresi, 30 x 54 = 1620 / 89 = 18,20 (18 gündelik) ödenir.

 

Diğer taraftan, birden fazla ilçeye bakan ilçe seçim kurulu başkanlarına her iki ilçenin seçmen sayısı toplamına denk gelen gündelik miktarı kadar ödeme yapılır.

 

2) lçe seçim kurulu üyelerine yapılacak ödemeler:

 

lçe seçim kurulu üyelerine ise, kanunda belirten görevleri yapmak üzere çalı tıkları süreler esas alınmak suretiyle bu Kararımızın (I/4) maddesindeki ana ilke ve ilçedeki i yoğunluğu göz önünde bulundurularak en fazla;

 

Seçmen sayısı 100.000’e kadar olan ilçelerde (15 ),

 

Seçmen sayısı 100.000’den fazla olan ilçelerde ise (20 ) gündelik ödenir.

 

3) Önseçim veya aday yoklaması yapan ilçe seçim kurulları ve sandık kurullarına yapılacak ödemeler:

 

Önseçim veya aday yoklaması yapan ilçelerde ilçe seçim kurulu başkanları ve üyelerine ayrıca a ağıdaki gündelikler çerçevesinde ödeme yapılır.


 

 

lçe Seçim Kurulu Başkanı lçe Seçim Kurulu Üyeleri Sandık Kurulu Başkanı

 

Sandık Kurulu Memur Üye (Kurs verilmi se) Sandık Kurulu Memur Üye (Kurs verilmemi se)

 

Sandık Kurulu Siyasi Partili Üye


 

Gündelik Miktarı

 

:(6) Gündelik,

:(3) Gündelik,

:(3) Gündelik,

:(2) Gündelik,

:(1) Gündelik,

:(1) Gündelik,


 

Önseçim veya aday yoklaması yapan ilçe seçim kurulları önseçim veya aday yoklaması çalışmaları için ayrı bir harcama çizelgesi düzenleyip, 30 Mart 2014 mahalli idareler seçimleri harcamaları ile birlikte Kurulumuz Başkanlığına gönderilecektir.

 

4) Büro personeline yapılacak ödemeler:

 

 

 

Seçim çalışmalarının, seçimin başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2014

tarihinden itibaren

11 Nisan

2014 tarihine kadar devam edeceği varsayılarak; büro personeline (müdür,

zabıt

kâtibi,

hizmetli) sadece seçim takvimi içindeki

resmî tatil günlerinin

tamamında

fiilen

yapacakları çalışmalardan dolayı en çok (29) gündelik

ödenecektir.

 

 

 

Tüm tatil günleri dikkate alındığından, seçim takvimi içinde yapılması muhtemel siyasi parti kongre, meslek kurulu ları organ seçimleri gibi çalışmaları için büro personeline ayrıca gündelik ödenmez. Gündelik ödenmişse, ödenen gündelikler toplam gündelik sayısından dü ülerek gündelik tahakkuk ettirilir.

 

5) Askı yeri görevlileri:

 

Askı süresinde muhtarlık bürolarında güncelle tirme nedeniyle yapılacak çalışmalardan dolayı, askı yeri görevlisi olarak görev yapacak Muhtar veya ihtiyar heyeti/meclisi üyelerinden veya bu i için görevlendirilmi kimselerden birine yapacakları çalışmaları kar ılığında, sadece 10/01/2014 - 23/01/2014 tarihleri arasında kalan hafta sonlarını (Cumartesi – Pazar) kapsayacak şekilde, Kurulumuzun ücret kararında "Askı Yeri Görevlileri” için belirlenen gündelik miktarı


üzerinden ödeme yapılır. Askı döneminde yapılan çalışmalardan dolayı, hafta içinde askı yeri görevlilerine herhangi bir ücret ödenmez.

 

6) Dı arıdan görevlendirilen geçici personel:

 

Seçim işlerinin, seçmen kütük bürolarındaki daimi görevliler tarafından yapılması asıl olmakla beraber;

 

Kadrolu elemanı bulunmayan veya sayıca personeli yetersiz olan ilçe seçim kurullarında 298 sayılı Kanun'un 31. maddesinin son fıkrası gereğince sosyal güvenliğe sahip olmak ko uluyla ve Başkanlığımızdan izin alınmak kaydıyla personel çalı tırılabilir ve bunların gündelikleri ödenir. Başkanlığımızdan izin alınmadan yapılan görevlendirmelerde kesinlikle ödeme yapılmaz. l seçim kurulları için yapılacak görevlendirmeler için de ayrıca izin istenir.

 

Dı arıdan görevlendirilen geçici personel en geç 05/04/2014 tarihine kadar çalı tırılabileceklerinden; gündelik ödemeleri Kurulumuzun ücret kararında belirlenen tarife üzerinden yapılır.

 

7) Geçici olarak görevlendirilen personellere yapılacak ödemeler:

 

Personeli bulunmayan bazı ilçelerimizde, 298 sayılı Kanun'un 182. maddesinin son fıkrası gereğince, diğer ilçelerden geçici olarak görevlendirilen zabıt kâtiplerine, görevli oldukları sürece hafta içi çalışmaları için Harcırah Kanunu çerçevesinde geçici görev yolluğu ile yol masrafı, hafta sonu çalışmaları için ise seçim gündeliği ve yol masrafı ödenebilir. Ödenecek yolluklar, Bütçemizin 08.69.00.04.01.9.9.00.1.03.3. Yolluklar harcama kaleminden kar ılanacaktır.

 

8) Sandık kurullarına yapılacak ödemeler:

 

Kurulumuzun ücret kararında belirlenen tarife esas alınarak;

 

a) Kurs verilen sandık kurulu başkanlarına 4 (dört),

b) Kurs verilmeyen sandık kurulu başkanlarına 3 (üç),

c) Devlet memuru olan ve eğitim verilen üyeye 3 (üç), ç) Eğitim verilmeyen sandık kurulu memur üyeye 2 (iki),

d) Siyasi parti üyelerine 1 (bir),

 

gündelik ödenir.

 

Bazı nedenlerle siyasi partili üye yerine yazılan üyelere 1 (bir) gündelik ödenmesi gerekir.

 

Sandık kurullarında görev alanlara ili kin olarak, her sandık kurulunda seçim günü fiili çalı anların tespitine ve ücretlendirmesine esas olmak üzere; Örnek: 4 nolu bordronun, sandık kurulu başkanları tarafından mutlaka T.C. kimlik numaraları ile birlikte bordroda imzaları alınıp eksiksiz doldurularak seçim gecesi ilçe seçim kuruluna teslimi sağlanacaktır.

 

Mahalli idareler seçimlerine ili kin Örnek: 104 harcama çizelgeleri düzenlenirken bu bordrolar esas alınacaktır.

 

Sandık kurulu partili üyelerinden gelmeyenlerin yerine yedekleri alınır. Ancak siyasi partilerin sandıkta görevli asıl ve yedek partili üyelerinin gelmemesi ve gelmeyen üyelere rağmen üç sandık kurulu üyesinin varlığı halinde üyeliklerin seçmen üye yoluyla tamamlanması yoluna gidilmeyecek; buna rağmen fazla yapılan görevlendirme olursa bu görevlendirmelere ücret ödenmeyecektir. Bu durum sandık kurulu başkanlarına verilecek kursta özellikle belirtilecektir. Bir sandıkta aynı partiden hem asıl hem de yedek üyeye görev verilmeyecek, T.C. kimlik numarası yazılmamı ve tespiti de mümkün olmayan sandık görevlilerine ödeme yapılmayacaktır.

 

9) Bina sorumlularına yapılacak ödemeler:

 

Bina sorumlularına 3 (üç) gündelik ödenecektir. Ancak bina sorumlularına ücret ödenebilmesi için en az 3 sandık kurulunun aynı binada görev ifa etmesi gerekmektedir. 3 sandıktan az olan yerlerde bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir.


Ayrıca, ceza infaz kurumu ve tutukevlerinde kurulan sandık bölgesi ile öğrenci yurtları vb. yerlere konulan sandık alanları için bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir.

 

10) Sandık kurulacak okullardaki hizmetlilere yapılacak ödemeler:

 

Sandıkların kurulacağı okullarda görev alacak hizmetlilerin listesi ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ilçe milli eğitim müdürlüğünden istenilecek, istenilen listeler doğrultusunda, okullarda görev alacak hizmetlilere 2 (iki) gündelik ödenecektir. Birden fazla hizmetli görevlendirmesinin yapıldığı okullarda ise en fazla 2 hizmetli görevlendirilecek ve her birine 2’ er gündelik ödenecektir.

 

11) UYAP görevlilerine yapılacak ödemeler:

 

l merkezlerinde görevlendirilecek UYAP görevlileri il seçim kurulu başkanının denetiminde, Cumhuriyet ba savcılıkları ile irtibata geçilerek belirlenecek ve görevlendirilecek görevlilere 3’er gündelik ödenecektir.

 

12) Kolluk kuvvetlerinin ücret ve araç taleplerine ili kin hususlar:

 

Kolluk kuvvetlerinin yaptığı görevler asli hizmetleri arasında bulunduğundan seçim ödemeleri adı altında ücret tahakkuk ettirilmesine yasal olarak imkân bulunmamaktadır. Ayrıca, kolluk kuvvetlerinin araç ihtiyaçları mülki idare amirleri tarafından kar ılanması gerektiğinden, hiçbir suretle araç kiralaması ve görevlendirmesi ile yakıt giderleri ilçe seçim kurulu başkanlıkları tarafından kar ılanmayacaktır.

 

13) Seçim döneminde seçmen kütük büroları dı ındaki mekanlarda çalışmalarını sürdürecek ilçe seçim kurullarının yapacakları ödemelere ili kin hususlar:

 

Seçim sürecinde adliye ve hükümet konağı dı ındaki mekanlarda yapılacak seçim çalışmaları için seçim çalışmaları bittikten sonra kapattırılmak üzere geçici bir telefon bağlatılabilecektir.

 

Ayrıca, seçim çalışmalarının yürütüldüğü söz konusu mekanın, seçim çalışmalarının yürütüldüğü süreç içerisinde elektrik ve yakıt gibi ortak kullanıma yönelik giderlerinin, ödenmesine katkı yapılmasında sakınca bulunmamaktadır.

 

14) Geçici ilçe seçim kurullarına yapılacak ödemeler:

 

Kurulumuzca geçici ilçe seçim kurullarının oluşturulmasının uygun görülmesi durumunda; geçici ilçe seçim kurulu başkanlarına en fazla 10 (on) gündelik ödenecektir. Geçici ilçe seçim kurulu üyelerine ise, çalı tıkları süreler göz önüne alınarak 5 (be ) gündeliği geçmemek üzere; ilçe seçim kurulu başkanının takdirine göre ödenecektir.

 

Bu kurulda görevlendirilen memurlara ödenecek gündelikler, çalı tıkları süreler ve yaptığı i in mahiyeti göz önüne alınarak, ilçe seçim kurulu başkanlarınca 10 (on) günü geçmeyecek şekilde takdir edilecektir.

 

15)l, ilçe, geçici ilçe seçim ve sandık kurullarının yedek üyelerine ancak asıl üye yerine kurula katılıp çalı tıkları günler için ücret ödenecektir.

16)Adli te kilatı kapatılan ilçeler ile bugüne kadar adli te kilatı hiç kurulmamı olan ilçe seçim kurullarının seçim işlemlerinin yürütülmesinde, bakmakta oldukları ilçelerin i ve işlemlerinden dolayı büro personeline ayrıca gündelik tahakkuk ettirilmeyecektir.

 

Bugüne kadar adli te kilatı hiç kurulmamı ilçelerin ödenekleri, onlar adına işlemi yürüten yetkili ilçeler emrine gönderilecek, adli te kilatı kapatılan ilçelerin ödenekleri ise, kendi adlarına gönderilecek ve harcamalar için ayrı ayrı Örnek: 104 sayılı Harcama Çizelgesi düzenlenecektir.

 

17) Kurulumuzca geçici ilçe seçim kurullarının oluşturulması halinde, bu ilçe seçim kurullarının yapacağı çalışmalar için gereken ödenek, bağlı bulundukları ilçe seçim kurullarına gönderilecek ve ödemeler buradan yapılacaktır.

 

Bunlar için ayrı bir Örnek: 104 sayılı Harcama Çizelgesi düzenlenecektir.

 

III- L SEÇ M KURULLARI TARAFINDAN YAPILACAK ÖDEMELER


l seçim kurulu başkanlarının yapacağı çalışmalar ilçelere göre sınırlı olduğundan, itirazlar, oy pusulası basımı ve ön seçim - aday yoklaması çalışmaları dâhil olmak üzere seçim sonuna kadar il seçim kurulu başkanlarına a ağıdaki şekilde ödeme yapılacaktır.

 

 

Gündelik Miktarı

Seçmen sayısı 150.000’e kadar olan illerde

: (30) gündelik,

Seçmen sayısı 300.000’e kadar olan illerde

: (40) gündelik,

Seçmen sayısı 500.000’e kadar olan illerde

: (50) gündelik,

Seçmen sayısı 1.000.000’a kadar olan illerde

: (55) gündelik,

Seçmen sayısı 1.000.000’dan fazla olan illerde

: (60) gündelik,

 

l seçim kurulu üyelerine ise, kanunda belirtilen görevleri yapmak üzere çalı tıkları süreler esas alınmak suretiyle bu Kararımızın I/4. maddesinde belirtilen ana ilke esas alınarak ödeme yapılacaktır.

 

l seçim kurullarında deği ik tarihlerde birden fazla seçim kurulu başkanı görev yaptığı takdirde, gündelik miktarı bu Kararımızın II-1. maddesinde belirlenen esaslar dâhilinde belirlenir.

 

IV-D ĞER HUSUSLAR

 

1) Kamu kurum ve kurulu larından görevlendirilen araçların yakıt bedellerinin ilçe seçim kurulları tarafından kar ılanması durumunda, benzin alımı ve tüketimi ile aracın yaptığı kilometre denetlenecek, araçların kullanımı esnasında tasarruf ilkelerine özen gösterilecektir. (Yapılan harcamalar denetim için ayrı bir dosyada saklanacaktır.)

 

Sandık kurulu görevlilerinin özel araçla görev yerlerine gitmeleri durumunda yakıt veya sair ula ım giderleri kar ılanmayacaktır.

 

2)Bu şekilde görevlendirilen araç oförlerine her gün için bir gündelik tahakkuk ettirilecek, bunlar geç saatlere kadar çalı mı olsalar dahi bir günde birden fazla gündelik ödenmeyecektir.

3)lçe seçim kurulları, gerekli hallerde oy sandıklarını dağıtmak ve toplamak için, ayrıca

uzak mahallerde (köylerde) görev yapacak sandık kurulu görevlilerinin görev yerlerine götürülüp getirilmesi amacıyla, kamu kurumlarından yeterli sayıda araç temin edemezlerse "sadece oy verme günü veya oy verme gününden önceki 2 (iki) günde dâhil olmak üzere en çok 3 (üç) gün için" tasarruf ilkelerine uymak kaydıyla, 4734 sayılı Kamu hale Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi gereğince piyasadan ta ıt kiralayarak benzin ve kira bedelini gönderilen ödenekten kar ılayabileceklerdir.

4)Oy verme günü veya öncesinde siyasi partilerce görevlendirilen parti temsilcilerine herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

5)lçe seçmen kütük bürosunda seçim müdürlüğü kadrosu münhal olan ilçelerde; zabıt kâtiplerine yaptıkları görevlerden dolayı seçim müdürü ücretinden tahakkuk yapılmayacak ve bu ki ilere sadece kendi unvanlarında öngörülen ücret üzerinden ödemede bulunulacaktır.

6)Seçim i ve işlemleri süreli olduğundan, seçmen kütük bürolarına anında ula ılabilmesi için, telefonların seçmen kütük bürolarında bulunmasının sağlanması, teknik olarak imkân olduğu takdirde telefonların seçim kurulu başkanlarının makam odası ile seçmen kütük bürosu arasında paralel bağlantı yapılarak hizmetin mü tereken yürütülmesi gerekmektedir.

7)Seçmen kütük bürosunda bulunan telefon; tasarruf ilkelerine uyulmak, ilçe seçim kurulu başkanının (Harcama Yetkilisi) denetimi altında sürekli resmî görü melerde kullanılmak kaydıyla ehirlerarası görü melere açtırılabilecek, görü me ücretleri ise 08.69.00.04.01.9.9.00.1.05.3.1.07 seçim giderlerinden kar ılanacaktır.


V) MAHALL İDARELER SEÇ MLER HARCAMALARINA LŞK N ÖRNEK:

104 HARCAMA Ç ZELGES GÖNDER L RKEN D KKAT ED LECEK HUSUSLAR

1)Görevlendirilen araçların benzin giderleri, araç kiralamaları ve toner alımlarına ili kin harcamaların faturalarının birer örneği Örnek: 104 Harcama Çizelgesi ile birlikte Kurulumuz Başkanlığına gönderilecektir.

2)Telefon harcamalarına ili kin ödenek talepleri yine üçer aylık dilimler halinde gönderilmeye devam edilecek, bu husus mahalli idareler seçimleri harcamalarını gösterir Örnek:

104 Harcama Çizelgesinde gösterilmeyecektir.

 

3)Askı yeri, büro personeli ve dı arıdan çalı tırılanlara yapılacak ödemeler de diğer ödemeler gibi seçim sonunda toplu olarak yapılacaktır.

4)Seçim sonrası gönderilecek Örnek: 104 Harcama Çizelgeleri ayrıntılı sarf kararı ile birlikte gönderilecek, sarf kararında Başkanlığımızdan izin alınarak dı arıdan çalı tırılmı olanların isim listesi ile çalı tıkları süreler belirtilecektir. Seçim günü dı arıdan çalı tırılanlar için SEÇS S’ten alınacak Örnek:104 Harcama Çizelgelerine gerekli sütun eklenmişolup, seçim günü dı arıdan çalı tırılanlara ili kin bilgi girişleri bu sütuna yazılacaktır.

5)Örnek: 104 Harcama Çizelgesinde görev yapan memur ve partili üye sayıları birlikte toplu olarak değil ayrı ayrı kendi sütunlarında gösterilecektir.

6)Mahalli idareler genel seçimleri harcamalarına ili kin Örnek: 104 Harcama Çizelgeleri düzenlenirken eksik ödeme kalmamasına özen gösterilecek ve daha önce Kurulumuz Başkanlığına bildirimi yapılan harcamalar tekrar gösterilmeyecektir.

7)Sandık kurulu, bina sorumlusu ve okul hizmetlisi görevlilerine ili kin çalı anları gösterir bordrolar Kurulumuz Başkanlığına gönderilmeyecektir.

8)Seçim çalışmaları sonrasında düzenlenip Kurulumuz Başkanlığına gönderilecek olan Örnek: 104 Harcama Çizelgesinde ilçe seçmen sayısının özellikle belirtilmesi gerekmektedir.

 

Bu çerçevede; mahalli idareler seçimlerinde yapılacak her türlü harcamanın yukarıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda yapılmasına karar verilmelidir.

 

S O N U Ç:

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1)30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde yapılacak her türlü harcamanın yukarıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda yapılmasına,

2) Karar örneğinin;

 

a) Kurulumuz dari ve Mali ler Dairesi Başkanlığına gönderilmesine,

b)Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulun internet sitesinde yayımlanmasına ve il - ilçe seçim kurulu başkanlıklarına Kurum içi elektronik posta olarak iletilmesine,

 

19/1/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Bu site, IdeaSoft® - Akıllı E-ticaret Paketleri ile hazırlanmıştır.