Muhtarlık seçiminde oy kullanma biçimi hakkında

 

 

 


Karar No : 735

Karar Tarihi:12/03/2014


 

 

 

Demre İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 11/3/2014 tarihli, 72 sayılı yazıda;30 Mart 2014 tarihindeyapılacak olan Mahalli İdareler seçimlerinde muhtarve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleri ile ilgili olarak seçmenlerin oy kullanma yerine bırakılan beyaz boş kağıtları kullanmak suretiyleoy kullanmalarıdurumunda;

 

a) Tek bir muhtar adayı ismini elle yazmaları durumunda oy pusulasının geçerli olup olmadığı,

 

b) Seçmenlerin basılı oy pusulalarında olduğu gibi elle yazmak suretiyle muhtar ile birlikte ihtiyarheyeti/meclisiüyelerini ihtiva edecek şekilde birleşikoy pusulası oluşturma zorunluluğu olup olmadığı,

 

c) Aynı isimleri ihtiva eden birden fazla oy pusulasının zarfın içinden çıkması halinde tek oy olarak geçerli olup olmadığı,

 

hususlarında görüş bildirilmesi istenilmiş olmakla, konu incelenerek;


 

 

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un;

 

30. maddesinde;

 

a) Köy ihtiyar meclisine, son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre; Nüfusu 1 000'e kadar olan köylerde 8

Nüfusu 1 001'den 2000'ekadar olan köylerde 10 Nüfusu 2 000'denfazla olanköylerde 12

Üye seçilir. Seçilecek üye sayısı ilçeseçim kurulubaşkanınca belirlenir.

 

Oyların tasnifi sonucunda en çok oy alanlardan başlanarak nüfusu 1 000'e kadar olan köylerde ilk dört üye, nüfusu 1001'den2 000'e kadar olan köylerde ilk beş üyeve nüfusu 2000'den fazla olan köylerde ilk altı üyeasıl, geri kalanlar ise yedek üyeolur.

 

b) Mahalle ihtiyar heyetine sekiz üye seçilir. Oyların tasnifi sonucunda en çok oy alan dört üye asıl,geri kalanlar ise yedek üye olur.

 

31. maddesinde;

 

Köy muhtarlığı ve köy ihtiyar meclisi üyeliği, mahalle muhtarlığı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde adaylık usulüyoktur.

 

 

En az altı aydan beri o mahalle veya köyde oturmak şartıyla 25 yaşını dolduran her Türk vatandaşı, bu Kanunda ve bu Kanunun atıf yaptığı diğer kanunlarda öngörülen hükümlerce seçilmeye mani hali olmamak kaydıyla, muhtar, ihtiyar meclisi ve ihtiyar heyeti üyesi seçilebilir. Bunlar için ilkokul mezuniyeti şartıaranmaz; okur-yazar olmakyeterlidir.

 

442 sayılı Köy Kanununun 41 inci maddesi gereğince görevden uzaklaştırılan köy muhtarları ile 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyarHeyetleri Teşkiline Dair Kanunun 18 inci maddesinegöre sıfatları kaldırılanmahalle muhtar ve ihtiyarheyetiüyeleri tekrar aynı görevlere seçilemezler.

 

32. maddesinin 3. fıkrasında;

 

"Muhtar ile ihtiyar meclisi veya heyeti üyelerinin seçiminde; muhtar ile bu Kanunun 30 uncu maddesinin (a) ve (b) bentlerinde gösterilenihtiyar meclisi veya heyetiüye sayısı kadar isminbirlikte yazılı olduğu oy pusulasıkullanılır. Oy pusulasıYüksek Seçim Kurulunca hazırlanan özel zarfa konularak oy sandığınaatılır.”


hükümleri yer almaktadır.

 

Resmî Gazete’nin 11/01/2014 tarihli, 28879 sayılı nüshasında yayımlanan Yüksek Seçim Kurulunun08/01/2014 tarihli, 2014/23 sayılı karar ekinde yer alan 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak Mahalli İdarelerSeçimlerinde Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir Örnek: 138 sayılıGenelge’nin;

 

"Köy ve mahalle seçimlerindeki oy pusulalarına ilişkin özel hükümler” başlıklı 49. maddesinde;

 

Köy ve mahalle seçimlerinde adaylık usulü bulunmadığından, seçmenler diledikleri kimselere oy verebilirler ve muhtar ile ihtiyarmeclisi/heyeti üyesayısı kadarismin birlikte yazılı olduğu oy pusulasınızarfa koyarak sandığa atarlar (2972/32).

 

Kapalı oy verme yerinde bulunan beyaz kâğıt seçmen tarafından oy pusulası olarak doldurulabileceği gibi beyazkâğıda basılan, teksiredilen, herhangi bir araçla veyaelle çoğaltılan oy pusulaları da oy vermeyerinde MORrenkli oy zarfına konularak sandığa atılır.

 

Ad ve soyadları aynı olan muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üye adlarının yanına parantez içinde baba-anne adlarının, bu da aynıolduğu takdirde baba-anne adının yanına doğumtarihi yazılı oy pusulası kullanılır.

 

"Köy ve mahalle seçimlerinde geçersiz sayılacak oy zarfları ve oy pusulaları” başlıklı 50. maddesinde ise;

 

A) Aşağıda yazılı zarflar geçerli değildir (Zarflar açılmadan, bu Genelge'nin 40. maddesi uyarınca işleme tabi tutulur.):

 

1) Sandık kurulunca verilen biçim ve MOR renkte olmayan,

 

2) Üzerinde "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı olmayan kâğıttan imal edilmiş olan,

 

3) Üzerinde Yüksek Seçim Kurulu amblemi olmayan,

 

4) Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan,5) Tamamıyırtılmış olan,

6) Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmakizi veya herhangi bir işaret bulunan.

 

Ancak, zarfın üzerinde, herhangi bir şekilde leke veya çizik olsa bile, bunun özel işaret koymak amacıylayapıldığının kesin olarak anlaşılamaması halinde, bu zarflargeçerlisayılır.

 

B) Aşağıda yazılı oy pusulaları geçerli değildir (Bu oy pusulaları paketlenip üzeri mühürlenir ve sayısı yazılır.):

 

1) Beyaz kâğıda yazılmamış,

 

2) Hangi seçmen tarafından atıldığını belli edecek biçimde imza, mühür ve sair işaret taşıyanveya bu niteliktezarftan çıkanveyazarf içinde el ilanı veherhangi bir madde bulunan,

 

3) Sandık kurulunca okunamayan, oy verilen kişinin kim olduğu veya hangi seçim için kullanıldığı anlaşılmayan,

 

4) Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmışolan,

 

 

 

5) Zarfın içinden o seçim türüne ait oy pusulasının dışında aynı veya başka bir seçim türüne ait oy pusulası çıkması halinde, bu zarftan çıkan oy pusulaları,

 

6) Zarfın içinden o seçime ait birlikte yazılmış oy pusulası yerine muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeleri için ayrıayrı çıkan oy pusulaları,

 

7) İsimler dışında meslek ve sıfatları ile lakap, unvan gibi belirleyici ibareler taşıyan oy pusulaları.


C) Aşağıdaki haller oy pusulalarını geçersiz kılmaz:

 

1) Zarfların açılması veyaoyların okunması sırasında yırtılması.2) Bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmınınkazaen yırtılması.

3) Herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması (298/101).

 

4) Birlikte yazılan oy pusulası üzerinde ihtiyar meclisi/heyeti isimleri çizilip yerine o seçim çevresinde seçilecek sayı kadar kişinin elleyazılması.

 

5) Birlikte yazılan oy pusulası üzerinde ihtiyar meclisi/heyeti isimleri çizilip yerine o seçim çevresindeseçilecek sayıdandaha azsayıda kişinin elle yazılması.

 

6) "Aza” ve "Üye” kelimeleri eş anlamlı olduğundan, bu kelimelerden birinin yazılması.

 

7) Muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçiminde oy pusulalarına "EVET” veya "TERCİH” yazılı mührün basılması gerekmemekle birlikte, "EVET” veya "TERCİH” yazılı mührün basılması,

 

8) Aynı aday isminin bir oy pusulasında birden fazla yazılması (tekoy sayılır).

 

Not: Birlikte yazılan oy pusulası üzerinde ihtiyar meclisi/heyeti isimlerinden o seçim çevresinde seçilecek sayıdan daha fazla kişinin yazılması halinde ihtiyar meclisi/heyeti oylarıgeçersiz olmakla birlikte muhtara verilen oy geçerlidir.

 

düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

 

Yukarıda açıklanan kanuni düzenlemeler, Kurulumuz tarafından kabul edilen Genelgeler ve Demre İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca tereddüte düşülen hususlar birlikte değerlendirildiğinde;

 

1- Muhtar ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçiminde, tek muhtar adayının ismi veya sadece ihtiyar heyeti/meclisi adaylarının yazılı olduğu oy pusulalarının, Sandık Kurullarının Görevve Yetkilerini Gösterir Örnek: 138 sayılı Genelge’nin50. maddesinin (B) fıkrasının 6. bendi uyarınca geçersiz sayılması gerektiğine,

 

2- Seçmenlerin, basılı oy pusulalarında olduğu gibi elle yazım halinde de muhtarın ve ihtiyar meclisi/heyeti üyelerinin birlikteyazıldığıoy pusulası düzenleyerek oylarını kullanması gerektiğine,

 

 

3- Aynı zarf içinden aynı isimlere ait birden fazla oy pusulası çıkması halinde Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir Örnek: 138 sayılıGenelge’nin 50. maddesinin(B) fıkrasının 5. bendi uyarınca geçersiz sayılması gerektiğine,

 

4- Muhtar ve ihtiyar heyeti/meclisi üyelerinin isimlerinin birlikte yazıldığı oy pusulasında sadece bir adayaait meslek, sıfat, lakapve unvan yazılı oy pusulalarının Sandık KurullarınınGörev ve Yetkilerini Gösterir Örnek: 138 sayılı Genelge’nin50. maddesinin (B) fıkrasının 7. bendi uyarınca tümünün geçersiz sayılması gerektiğine,

 

5- Oy pusulasına muhtar adayının yanında tek ihtiyar heyeti/meclisi üyesi adayının yazılmasıhalinde oy pusulasınıngeçersiz sayılamayacağına,

 

6- Bir adaya ait muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği oy pusulasında muhtarın isminin çizilerek(yerine isimyazılmadan) ve başka bir adaya ait muhtarve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği oy pusulasında ise ihtiyar meclisi/heyeti üyelerinisimlerinintamamı çizilmek suretiylebir zarfa konulması halinde, muhtar için ayrı oy pusulası, ihtiyarmeclisi/heyetiiçin ayrı oy pusulası konulmuşolacağından,Sandık Kurullarının Görev ve YetkileriniGösterir Örnek: 138 sayılıGenelge’nin50. maddesinin(B) fıkrasının6. bendi uyarınca geçersiz sayılması gerektiğine,

 

karar verilmesi gerekmiştir.

 

S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle;


1- Muhtar ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçiminde oy pusulasına tek muhtar adayının ismi veyasadece ihtiyar heyeti/meclisi adaylarının yazılıolduğuoy pusulalarının Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir Örnek: 138 sayılıGenelge’nin 50. maddesinin(B) fıkrasının 6. bendi uyarınca geçersiz sayılması gerektiğine,

 

2- Seçmenlerin basılı oy pusulalarında olduğu gibi elle yazım halinde de muhtarın ve heyet üyelerinin birlikte yazıldığıoy pusulası şeklinde kullanılması gerektiğine,

 

3- Aynı zarf içinden aynı isimlere ait birden fazla oy pusulası çıkması halinde Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir Örnek: 138 sayılıGenelge’nin 50. maddesinin(B) fıkrasının 5. bendi uyarınca geçersiz sayılması gerektiğine,

 

4- Muhtar ve ihtiyar heyeti/meclisi üyelerinin isimlerinin birlikte yazıldığı oy pusulasında sadece bir adayaait meslek, sıfat, lakapve unvan yazılı oy pusulalarının Sandık KurullarınınGörev ve Yetkilerini Gösterir Örnek: 138 sayılı Genelge’nin50. maddesinin (B) fıkrasının 7. bendi uyarınca tümünün geçersiz sayılması gerektiğine,

 

5- Oy pusulasına muhtar adayının yanında tek ihtiyar heyeti/meclisi üyesi adayının yazılmasıhalinde oy pusulasınıngeçersiz sayılamayacağına,

 

6- Bir adaya ait muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği oy pusulasında muhtarın isminin çizilerek(yerine isimyazılmadan) ve başka bir adaya ait muhtarve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği oy pusulasında ise ihtiyar meclisi/heyeti üyelerinisimlerinin tamamı çizilmek suretiyle bir zarfa konulması halinde, muhtar için ayrı oy pusulası, ihtiyarmeclisi/heyetiiçin ayrı oy pusulası konulmuşolacağından,Sandık Kurullarının Görev ve YetkileriniGösterir Örnek: 138 sayılıGenelge’nin50. maddesinin(B) fıkrasının6. bendi uyarınca geçersiz sayılması gerektiğine,

 

7- Karar örneğinin Demre İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,

 

12/3/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 


 


Bu site, IdeaSoft® - Akıllı E-ticaret Paketleri ile hazırlanmıştır.