2014 Yerel Seçimlerinde, bir sandıkta kaç seçmenin oy kullanacağına dair YSK kararı

Karar No

: 460

Karar Tarihi

: 02/11/2013


 

Bakanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 02/11/2013 tarihli yazıda, aynen; "Bilindiği üzere; Anayasanın 127 ve 2972 sayılı Mahalli idareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve ihtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 8. maddeleri uyarınca, Mahalli idareler Genel Seçimleri 30 Mart 2014 tarihinde yapılacaktır.

Anılan seçimlerde kullanılacak her türlü seçim malzemesinin ihtiyaç miktarlarının hesaplanarak, ilçe seçim kurullarına gönderilmesine esas olmak üzere; "bir sandık bölgesinin kaç seçmeni kapsayacağının” tespitine ihtiyaç duyulmaktadır.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 3959 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında "Bir sandık bölgesi esas itibariyle köylerde (200), kasaba ve şehirlerde (150) seçmeni kapsar.” hükmü yer almakta olup, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan mahalli idareler ve 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan milletvekili genel seçiminde bu seçimlere münhasıran düzenlenen Güncelleştirme Genelgelerinde bir sandıkta (300) seçmenin oy kullanması ilkesi benimsenmiş ve bu esasa göre yapılan seçimlerde herhangi bir aksaklık ve gecikme söz konusu olmamıştır.

Bu nedenle, önceki seçimlerdeki sandık bölgesi seçmen sayılarına ili kin uygulamalar ve mahalli idareler genel seçimlerinin özelliği itibariyle i hacmi de göz önünde bulundurularak, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler genel seçimlerinde bir sandık bölgesinin kaç seçmeni kapsayacağı hususunda, Yüksek Seçim Kurulunca bir karar alınmasını takdirlerinize arz ederim.” denilmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Teklifte de belirtildiği üzere; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 3959 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında "Bir sandık bölgesi esas itibariyle köylerde (200), kasaba ve şehirlerde (150) seçmeni kapsar.” hükmü yer almakta olup, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan mahalli idareler ve 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan milletvekili genel seçiminde bu seçimlere münhasıran düzenlenen Güncelleştirme Genelgelerinde bir sandıkta (300) seçmenin oy kullanması ilkesi benimsenmiş ve bu esasa göre yapılan seçimlerde herhangi bir aksaklık ve gecikme söz konusu olmamıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 79. ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 14. maddesinin onuncu fıkrası hükümleri uyarınca; seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapmaya ve yaptırmaya, bu hususta gerekli önlemleri almaya, önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de ilgili kanunlarda öngörülen işlemlerin, zamanında ve düzen içinde yürütülmesi ve yapılmasını sağlamakla Yüksek Seçim Kurulu görevli ve yetkili kılınmıştır.

Bilindiği gibi, Mahalli idareler Genel Seçimlerinde seçmenler bir sandık bölgesinde en az iki seçim için iki sandıkta oylarını kullanacaklarından, tüm yurt genelinde sandık alanlarının yetersiz olması ve ayrıca tasarruf ilkeleri de göz önüne alınarak, Anayasanın 79. maddesi ile 298 sayılı Kanun’un verdiği yetki gereğince, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan Mahalli idareler Genel Seçimlerinde, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 5. maddesinde 3959 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik dikkate alınmayarak, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının (320) olarak belirlenmesine, ancak köylerde seçmen sayısı (400)’ü aşmadığı takdirde bir sandıkta oy kullanılabileceğine karar verilmelidir.

S O N U Ç:

Açıklanan nedenlerle ve konunun genelliği göz önüne alınarak;

1- 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler genel seçimlerinde bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının (320) olarak belirlenmesine,

2- Köylerde seçmen sayısı (400)’ü aşmadığı takdirde bir sandıkta oy kullanılabileceğine,

3- Karar örneğinin;

a)Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

b)Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilen siyasi partilerin genel ba kanlıklarına gönderilmesine,

c)Kurulumuz resmî internet sitesinde  adresinde yayımlanması ve il ilçe seçim

kurulu başkanlıklarına iç-mail olarak gönderilmesi için Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne ve idari ve Maliler Dairesi Başkanlığına gönderilmesine,

02/11/2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan

Başkanvekili

Üye

Üye

Sadi GÜVEN

Turan KARAKAYA

Muharrem COŞKUN

Mehmet KÜRTÜL

Üye

Üye

Üye

 

Nilgün PEK

Ünal DEM RC

Ali KAYA

 

Üye

Üye

 

 

Halim AŞANER

İbrahim ZENGİN

 

 


 

 

Bu site, IdeaSoft® - Akıllı E-ticaret Paketleri ile hazırlanmıştır.